RECENT ACTIVITIES
line   24 สิงหาคม 2561
   ศิษย์เก่าคณะวิทย์ มช. รับรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี จากองคมนตรี


   4 กันยายน 2561
   ต้อนรับคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


   10 กรกฎาคม 2561
   ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุลรับรางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาครัฐ ประจำปี 2561


   12 กรกฎาคม 2561
   สมาคมนักศึกษาเก่า มช. มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560


   2 กรกฎาคม 2561
   มอบเงินสมทบกองทุนนางสาวธีรยา วิสิทธิ์พานิช1 2 - 3 - 4 5 6 7 8 ... LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น