RECENT ACTIVITIES
line   22 มกราคม 2561
   พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560


   20 มกราคม 2561
   งานราตรีอ่างแก้วนครราชสีมา 2561


   18 มกราคม 2561
   นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560


   18 มกราคม 2561
   ปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปี 2560


   10 มกราคม 2561
   วันที่ระลึก "วันทรงดนตรี"1 - 2 - 3 4 5 6 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น