ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University Alumni Relations Center, THAILANDรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


นางสาวสุวรีย์ จุธากรณ์
นางสาวสุวรีย์ จุธากรณ์
เลขานุการศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์


นางสาวจันทร์จิรา วรรณฤทธิ์
นางสาวจันทร์จิรา วรรณฤทธิ์
หัวหน้างานธุรการ
นางสายฝน จัตุรัตน์
นางสายฝน จัตุรัตน์
หัวหน้างานประสานงานและกิจกรรม
นางสาววริศรา  เกิดสว่างกุล
นางสาววริศรา เกิดสว่างกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น