รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นางสาวสุวรีย์ จุธากรณ์
นางสาวสุวรีย์ จุธากรณ์
เลขานุการศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์


นางสาวจันทร์จิรา วรรณฤทธิ์
นางสาวจันทร์จิรา วรรณฤทธิ์
หัวหน้างานธุรการ
นางสายฝน จัตุรัตน์
นางสายฝน จัตุรัตน์
หัวหน้างานประสานงานและกิจกรรม
นางสาววริศรา  เกิดสว่างกุล
นางสาววริศรา เกิดสว่างกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น