CMU ALUMNI MAGAZINE
line
E-magazine Alumni     ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

   ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2547
   สัมภาษณ์พิเศษ รองนายกฯ จาตุรนต์ ฉายแสง ลูกช้างแพทยศาสตร์ อดีนายก สมช. ประธานการระดมทุนสมทบกองทุน 40 ปี มช. ในงาน "ลูกช้างคืนถิ่น" 30 ม.ค. 47


     ปีที่ 3 ฉบับที่ 3

   ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2546
   สัมภาษณ์พิเศษ ดร.วิชาญ - อ.สมฤดี ศิริชัยเอกวัฒน์ ประธานคณะกรรมการระดมทุน 40 ปีมช. ครอบครัวลูกช้าง มนุษยศาสตร์ รหัส 13


     ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

   ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2546
   สัมภาษณ์พิเศษ พ.อ.หญิง คุณหญิงจิตรวดี จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการจัดงานฉลอง 40 ปี มช. ทางสถานีโทรทัศน์ ททบ.5 : 17 พ.ค. 2546


     ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

   ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2546
   สัมภาษณ์พิเศษ ฉลอง 100 ปี หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


     ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

   ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2545
   สัมภาษณ์พิเศษ ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี, ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประธานกรรมการที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


     ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

   ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2545
   สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


     ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

   ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2544
   สัมภาษณ์พิเศษ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


     ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

   ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2545
   สัมภาษณ์พิเศษ 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1 2 3 4 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น