CMU ALUMNI MAGAZINE
line
E-magazine Alumni     ปีที่ 10 ฉบับที่ 1

   ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2553
   สัมภาษณ์พิเศษ 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 อธิการบดี นำสู่ มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ


     ปีที่ 9 ฉบับที่ 3

   ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2552
   สัมภาษณ์พิเศษ มานิต วัฒนเสน (รหัส 14) สิงห์ขาวคนแรกบนเก้าอี้ปลัดกระทรวงมหาดไทย


     ปีที่ 9 ฉบับที่ 2

   ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2552
   สัมภาษณ์พิเศษ 100 ปี ชาตกาล : "ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมตุ้ย ชุมสาย" ผู้วางรากฐานคณะมนุษยศาสตร์ มช.


     ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

   ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2552
   สัมภาษณ์พิเศษ คุณอิสินธร สอนไว (รหัส 12) จากนักจิตวิทยา สู่ เอกอัครราชทูต


     ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

   ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2551
   สัมภาษณ์พิเศษ 5 ลูกช้างนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น - รุ่นใหม่ ประจำปี 2551


     ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

   ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2551
   สัมภาษณ์พิเศษ คุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา (รหัส 25) ลูกช้างผู้เปี่ยมจิตอาสาเพื่อสังคม


     ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

   ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2551
   สัมภาษณ์พิเศษ พลเอก นพ.ชูศิลป์ คุณาไทย (รหัส 09) ผู้อำนวยการองค์การทหารผ่านศึก


     ปีที่ 7 ฉบับที่ 3

   ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2550
   สัมภาษณ์พิเศษ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ (รหัส 13) เภสัชกรแม่พระเพื่อผู้ป่วยโรคเอดส์ทั่วโลก


     ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

   ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2550
   สัมภาษณ์พิเศษ พระโสภณธรรมสาร พระราชาคณะรูปแรกของรั้ว มช. (รหัส 23)1 2 - 3 - 4 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น