RECENT ACTIVITIES
line   2 กุมภาพันธ์ 2561
   ต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการนำเสนอข่าว จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


   22 มกราคม 2561
   งานประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560


   22 มกราคม 2561
   พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560


   20 มกราคม 2561
   งานราตรีอ่างแก้วนครราชสีมา 2561


   18 มกราคม 2561
   นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 25601 ... 2 3 4 5 6 - 7 - 8 9 10 11 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น