RECENT ACTIVITIES
line   17 กุมภาพันธ์ 2561
   ราตรีอ่างแก้ว มช. พิษณุโลก


   2 กุมภาพันธ์ 2561
   ต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการนำเสนอข่าว จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


   22 มกราคม 2561
   งานประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560


   22 มกราคม 2561
   พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560


   20 มกราคม 2561
   งานราตรีอ่างแก้วนครราชสีมา 25611 2 3 4 - 5 - 6 7 8 9 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น