RECENT ACTIVITIES
line   10 มกราคม 2562
   งานวันที่ระลึก “วันทรงดนตรี” 10 มกราคม 2518


   27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
   คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในการล่วงหลับไปของคุณแม่เช็ง ตนานนท์ มารดาของ อาจารย์ ดร.อัญชลี ตนานนท์ (112042) อดีตผู้ช่วยอธิการบดี มช.


   24 พฤศจิกายน 2561
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับมอบทุนการศึกษาในโครงการ “พี่ 152 ส่งน้องเรียน” สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนที่ดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพทย์


   21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
   รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


   19 พฤศจิกายน 2561
   โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์จัดกิจกรรมสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทิศทางการสื่อสารองค์กรและแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน1 2 3 4 5 6 ... LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น